Strona główna | Angielski | Ćwiczenia | Słownictwo | Tłumaczenia | Słownik |Standardy | W3C| Wzory umów | O nas | Kontakt

Polskie tłumaczenie Rekomendacji "XML Base"

Autorzy: Sebastian Snopek - Tłumaczenia team
oraz Ireneusz Wojdyło - Tłumaczenia angielski team
Lokalizacja: http://www.t4tw.info/tlumaczenia/angielskiXMLBase/angielskiXMLBase.htm

Dokument ten jest tłumaczeniem rekomendacji W3C XML Base. Przekład ten nie jest przekładem normatywnym i może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia. Status normatywny posiada jedynie wersja w języku angielskim na stronie W3C http://www.w3.org/TR/xmlbase/.
Dokument jest chroniony prawem autorskim. Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio).

W3C

XML Base

Rekomendacja W3C z 27 czerwca 2001

Obecna wersja :
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlbase-20010627/ (dostępna w HTML, XML)
Najnowsza wersja:
http://www.w3.org/TR/xmlbase/
Poprzednia wersja:
http://www.w3.org/TR/2000/PR-xmlbase-20001220/
Autor:
Jonathan Marsh, Microsoft <jmarsh@microsoft.com>

Streszczenie

Dokument przedstawia udogodnienie, podobne do elementu HTML BASE, w celu wyznaczenia URI dla określonych części dokumentów XML.

Status dokumentu

Ten dokument został zbadany przez członków W3C i inne zainteresowane strony, oraz został zatwierdzony przez Dyrektora jako Rekomendacja W3C. Jest on stabilny i może być używany jako materiał referencyjny lub cytowany w innych dokumentach jako referencja normatywna. Rolą W3C w utworzeniu tej rekomendacji było przyciągnięcie uwagi do tej specyfikacji oraz promowanie jej szerokiego zastosowania. Rozszerza to funkcjonalność i uniwersalność sieci internetowej.

Następujący dokument został sporządzony przez W3C XML Linking Working Group jako część pola działalności języka XML w strukturze domeny W3C. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących owej pracy zobacz proszę XML Activity Statement.

Proszę o zgłaszanie błędów zawartych w tym dokumencie na powszechną listę email www-xml-linking-comments@w3.org (archiwum na http://lists.w3.org/Archives/Public/www-xml-linking-comments/). Wszelkie potwierdzone błędy zostaną dołączone do erraty dostępnej na  http://www.w3.org/2001/06/xmlbase-errata.

Angielska wersja tej rekomendacji jest jedyną wersją normatywną. Jednakże przekłady w innych językach są dostępne pod: http://www.w3.org/2001/06/xmlbase-translations.

Listę aktualnych Rekomendacji W3C lub innych technicznych dokumentów można znaleść pod http://www.w3.org/TR/.

Spis treści

1 Wstęp
2 Terminologia
3 Atrybut xml:base
    3.1 Referencja URI Kodowanie danych i mechanizm pomijania
4 Rozkład relatywnych URI
    4.1 Związek z RFC 2396
    4.2 Stopień detalizacji informacji base URI
    4.3 Łączenie URI z base URI
5 Zgodność

Załączniki

A Referencje
B Referencje (Nienormatywne)
C Wpływy na inne standardy (Nienormatywne)


1 Wstęp

XML Linking Language [XLink]określa konstrukcję Rozszerzalnego Języka Znaczników (XML) 1.0 [XML]w celu opisania związków pomiędzy poszczególnymi  zasobami. Jednym z podstawowych wymogów według XLink jest wspieranie konstrukcji łączących HTML [HTML 4.01]generycznie. Element HTML BASE zalicza się do konstrukcji zgodnej z wymogami Xlink Working Group. BASE pozwala autorom dobitnie określić base URI dokumentu w celu przejścia relatywnych URI w łączach do obrazów zewnętrznych, apletów, programów typu form-processing, arkuszy stylów, itp.

Dokument opisuje mechanizm mający na celu dostarczenie podstawowych usług URI dla Xlink, lecz w formie modułowej specyfikacji tak, aby inne aplikacje XML czerpały korzyści płynące z dodatkowej kontroli nad relatywnymi URI, jednak nie budowane na XLink, mogą także mieć z niego pożytek. Składnia składa się z pojedynczego atrybutu XML o nazwie xml:base.

Zastosowanie elementu XML BASE następuje poprzez odniesienie normatywne według nowych wytycznych, na przykład XLink oraz XML Infoset. Programy użytkowe i specyfikacje oparte na powyższych technologiach wesprą XML BASE. Zachowanie atrybutów xml:basew programach opartych na specyfikacjach nie posiadających bezpośrednich, lub pośrednich  odniesień normatywnych dla XML Base jest nieokreślone.

2 Terminologia

[Definicja: Następujące słowa kluczowe: musi, nie może, wymagany, będzie, nie będzie, powinien, nie powinien, rekomendowany, oraz opocjonalnie w tej specyfikacji mają być interpretowane zgodnie z opisem [IETF RFC 2119].]

Określeń base URI, oraz relative URI używa się w owej specyfikacji, w sposób jaki jest określony w [IETF RFC 2396].

3 Atrybut xml:base

Atrybut xml:base można mieścić w dokumentach XML aby określic base URI inne, niż base URI dokumentu lub encji zewnętrznej. Wartość wymienionego atrybutu interpretuje się jako Referencje URI, jak wyszczególniono w  RFC 2396 [IETF RFC 2396], według procedury zawartej w sekcji 3.1.

Dla procesorów XML obsługujących przestrzeń nazw, prefix ''xml'' jest związany z nazwą przestrzeni nazwy http://www.w3.org/XML/1998/namespacejak opisano w Namespaces w XML [XML Names]. Zauważ, że xml:base może być wciąż używane przez procesory nie obsługujące przestrzeni nazw.

Przykład xml:base w prostym dokumencie zawierającym XLink poniżej. XLink w normatywny sposób odnosi się do elementu  XML BASE dla interpretacji referencji relatywnych URI w atrybutach xlink:href.

<?xml version="1.0"?>
<doc xml:base="http://example.org/today/"
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
 <head>
  <title>Virtual Library</title>
 </head>
 <body>
  <paragraph>See <link xlink:type="simple" xlink:href="new.xml">what's
   new</link>!</paragraph>
  <paragraph>Check out the hot picks of the day!</paragraph>
  <olist xml:base="/hotpicks/">
   <item>
    <link xlink:type="simple" xlink:href="pick1.xml">Hot Pick #1</link>
   </item>
   <item>
    <link xlink:type="simple" xlink:href="pick2.xml">Hot Pick #2</link>
   </item>
   <item>
    <link xlink:type="simple" xlink:href="pick3.xml">Hot Pick #3</link>
   </item>
  </olist>
 </body>
</doc>

The URIs in this example resolve to full URIs as follows:

3.1 Referencja URI Kodowanie danych i mechanizm pomijania

Zbiór symboli dozwolonych w atrybutach xml:base jest taka sama jak dla XML, mianowicie [Unicode]. Jednakże, niektóre symbole Unicode są niedozwolone w referencji URI, i dlatego też procesory muszą kodować i unikać powyższych symboli aby uzyskać prawidłową referencję URI z atrybutu wartości.

Niedozwolone symbole zawierają wszystkie symbole non-ASCII, plus symbole wykluczone zamieszczone w Section 2.4 [IETF RFC 2396], [IETF RFC 2396], z wyjątkiem symboli znakowych numerycznych(?)(#) i znakowych procentowych (%) oraz symbolu kwadratowego nawiasu ponownie dopuszczonego w [IETF RFC 2732]. Odrzuconych symboli należy unikać w następujący sposób:

 1. Każdy niedozwolony symbol jest przekształcony w UTF-8 [IETF RFC 2279] na jeden lub więcej bajtów.

 2. Każdy bajt odpowiadający niedozwolonym symbolom zostanie pominięty dzięki mechanizmowi pomijania URI (to znaczy, przekształcony w %HH, gdzie HH jest szestnastkowym zapisem wartości bajta).

 3. Oryginalny symbol jest zastąpiony sekwencją symboli wynikowych.

4 Rozkład relatywnych URI

4.1 Związek z RFC 2396

RFC 2396 [IETF RFC 2396] dostarcza dla base URI informacji dotyczącej umiejscowienia w dokumencie. Zasady dla określenia base URI  można streścić w następujący sposób (od najważniejszego w dół):

 1. Base URI jest umieszczony w zawartości dokumentu.

 2. Base URI jest ten o właściwie zamkniętej całości (wiadomość, dokument, lub żaden).

 3. Base URI jest URI wykorzystywanym do odzyskiwania całości.

 4. Base URI jest określony przez kontekst aplikacji.

Uwaga:

Termin całość(entity) użyte w punkcie #2 i #3 powyżej  odnosi się do znaczenia słowa naznaczonego w RFC 2396. Gdziekolwiek indziej w owym dokumencie terminu ''entity''(encja) używa się w znaczeniu charakterystycznym dla języka XML.

Dokument ten określa szczegóły zasady #1 związane z umieszczeniem informacji base URI w określonym kontekście dokumentów XML.

4.2 Stopień detalizacji informacji Base URI

Relatywne URI pojawiające się w dokumencie XML są zawsze rozkładane podrzędnie na albo element, encję dokumentu, lub encję zewnętrzną. Większy stopień detalizacji taki jak stosowanie per-attribute, per-character, czy per-entity informacji base nie jest wymagane. Ani encje wewnętrzne, czy to deklarowane w wewnętrznym podzbiorze, czy też w wewnętrznym DTD, ani tekst nie załączony do encji zewnętrznej, są uważane za przygotowujące base URI odrębne od base URI przeznaczonego dla referencji encji.

Base URI encji dokumentu, czy też encji zewnętrznej jest sprecyzowane przez zasady RFC 2396, mianowicie, że base URI jest URI używane do odzyskiwania encji dokumentu lub encji zewnętrznej.

Base URI URI elementu jest:

 1. base URI określony przez atrybut xml:base, jeśli istnieje, w przeciwnym razie

 2. the base URI elementu należący do elementu nadrzędnego danego dokumentu lub encji zewnętrznej, jeśli istnieje, w przeciwnym razie
 3. baseURI encji dokumentu lub encji zewnętrznej zawierającej dany element.

4.3 Łączenie URI z base URI

Base URI odpowiadające danym relatywnym URI pojawiającym się w dokumencie XML jest określone w następujący sposób:

 • Base URI dla referencji URI pojawiające się w zawartości tekstu jest base URI elementu zawierającego tekst.

 • Podstawowe URI dla referencji URI pojawiające się w atrybucie xml:basejest base URI elementu nadrzędnego należącego do elementu posiadającego atrybut xml:basejeśli taki istnieje w encji dokumentu lub encji zewnętrznej, w innym przypadku base URI encji dokumentu lub encji zewnetrznej zawierającej owy element.

 • Base URI dla referencji URI pojawiający się w jakiejkolwiek innej wartosci atrybutu , włączając w to domyślne wartości atrybutów, jest base URI elementu posiadającego owy atrybut.

 • Base URI dla referencji URI pojawiające się w zawartości instrukcji procesu przetwarzania jest base URI elementu nadrzędnego instrukcji procesu przetwarzania, jeśli taki istnieje w encji dokumentu lub encji zewnętrznej, w innym przypadku base URI encji dokumentu lub encji zewnętrznej zawierającej instrukcję procesu przetwarzania.

Uwaga:

Obecność atrybutów xml:base może doprowadzić do niespodziewanych wyników w przypadku gdzie dostarczono wartość atrybutu, nie bezpośrednio do encji dokumentu XML, lecz poprzez domyślny atrybut stwierdzony w encji zewnętrznej. Powyższe deklaracje mogą nie zostać odczytane przez oprogramowanie oparte na procesorach nie obsługujących języka XML. Many XML applications fail to require validating processors(?). Dla właściwego działania powyższych aplikacji, wartości xml:base neleży dostarczyć, albo bezpośrednio, lub przez domyślne atrybuty deklarowane w wewnętrznym podzbiorze DTD.

5 Zgodność

Jakakolwiek aplikacja jest zgodna z elementem XML BASE jeśli jest w stanie obliczyć base URI według warunków przedłożonych w tej specyfikacji.

A Referencje

IETF RFC 2119
RFC 2119: Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. Internet Engineering Task Force, 1997. (See http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt.)
IETF RFC 2279
RFC 2279: UTF-8, a transformation format of ISO 10646. Internet Engineering Task Force, 1998. (See http://www.ietf.org/rfc/rfc2279.txt.)
IETF RFC 2396
RFC 2396: Uniform Resource Identifiers. Internet Engineering Task Force, 1995. (See http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt.)
IETF RFC 2732
RFC 2732: Format for Literal IPv6 Addresses in URL's. Internet Engineering Task Force, 1999. (See http://www.ietf.org/rfc/rfc2732.txt.)
Unicode
The Unicode Standard. The Unicode Consortium. (See http://www.unicode.org/unicode/standard/standard.html.)
XML
Tim Bray, Jean Paoli, C.M. Sperberg-McQueen, and Eve Maler, editors. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition). World Wide Web Consortium, 2000. (See http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006.)
XML Names
Tim Bray, Dave Hollander, and Andrew Layman, editors. Namespaces in XML. Textuality, Hewlett-Packard, and Microsoft. World Wide Web Consortium, 1999. (See http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114/.)

B Referencje (Nienormatywne)

HTML 4.01
Dave Raggett, Arnaud Le Hors, Ian Jacobs, editors. HTML 4.01 Specification. World Wide Web Consortium, 1999. (See http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/.)
XLink
Steve DeRose, Eve Maler, David Orchard, and Ben Trafford, editors. XML Linking Language (XLink). World Wide Web Consortium, 2000. (See http://www.w3.org/TR/2001/REC-xlink-20010627/.)
XML Datatypes
Paul V. Biron, Ashok Malhotra, editors. XML Schema Part 2: Datatypes. World Wide Web Consortium Working Draft. (See http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-2-20010502/.)
XHTML
Steven Pemberton, et al. XHTML(TM) 1.0: The Extensible HyperText Markup Language. World Wide Web Consortium, 2000. (See http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/.)
XML Infoset
John Cowan and Richard Tobin, editors. XML Information Set. World Wide Web Consortium, 1999. (See http://www.w3.org/TR/2001/CR-xml-infoset-20010514/.)
XPath
James Clark and Steven DeRose, editors. XML Path Language World Wide Web Consortium, 1999. (See http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116.)
XSLT
James Clark, editor. XSL Transformations. World Wide Web Consortium, 1999. (See http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116.)

C Wpływy na inne standardy (Nienormatywne)

Element XML Base określa mechanizm umieszczenia informacji baseURI w dokumencie XML. Element nie określa mechanizmu rozpoznającego którą zawartość lub wartości atrybutu mogą zawierać URI. Można to jedynie rozpoznać poprzez specyfikacje lub aplikacje przyporządkowujące semantykę do zasobu słownictwa.

Zamiarem elementu XML Base jest zapewnienie aby kolejne specyfikacje i korekty słownictwa XML były w stanie zidentyfikować które części dokumentu uważa się za URI, oraz dostarczały referencji normatywnych dla tej specyfikacji w celu zapewnienia spójnego obchodzenia się z relatywnymi URI w dokumentach XML.

Wpływy XML Base na inne standardy są opisane poniżej.