Present Simple

Spis treści:

Wstęp

Czas Present Simple nazywany również czasem teraźniejszym prostym jest podstawowym czasem w języku angielskim, który ze względu na prostotę konstrukcji nauczany jest zazwyczaj jako pierwszy w kolejności. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje związane z tym czasem, takie jak jego budowa i zasady stosowania, reguły dotyczące użycia końcówki 's' w 3ciej osobie liczby pojedynczej oraz nieliczne wyjątki i uwagi dotyczące użycia pewnych czasowników w czasie Present Simple.

Konstrukcja czasu Present Simple


Zdania twierdzące

Zdania w czasie Present Simple tworzymy posługując się tylko podstawową, pierwszą formą czasownika. Dodatkowo w 3ciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę 's'.

Dla przykładu:

 • I like dogs. [Lubię psy]
 • We work very hard.[Pracujemy bardzo ciężko]
 • She plays the piano. [Ona gra na fortepianie]
 • Tom regularly changes his cell phones for new ones.[Tomek regularnie zmienia swoje telefony komórkowe na nowe]

Więcej szczegółów dotyczących użycia końcówki 's' znajduje się w kolejnej sekcji. W tabeli poniżej zaprezentowana jest konstrukcja zdań twierdzących w czasie Present Simple dla wszystkich osób wraz z przykładowymi zdaniami:

Czasownik w formie podstawowej + końcówka 's' w 3 os. l. poj.

Present Simple - zdania twierdzące

I
You
He
She
It
We
You
They

like
like

likes
likes
likes
like
like
like

cats very much.
cats very much.
cats very much.
cats very much.
cats very much.
cats very much.
cats very much.
cats very much.Pytania

Pytania w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do oraz does, które umieszczane są przed podmiotem. Operator does stosujemy tylko w 3ciej osobie liczby pojedynczej natomiast operator do używamy dla wszystkich pozostałych osób.

Dla przykładu:

 • They hate tea [Oni nie znoszą herbaty] -> Do they hate tea? [Czy oni nie znoszą herbaty?].
 • I like classical music [Lubię muzykę klasyczną] -> Do you like classical music? [Czy lubisz muzykę klasyczną?]
 • He drives to work everyday [On codziennie jeździ samochodem do pracy] -> Does he drive to work everyday? [Czy on codziennie jeździ samochodem do pracy?]

Uwaga: Zauważ, że w pytaniach nie dodajemy już końcówki 's' w 3ciej osobie liczby pojedynczej tak jak to miało miejsce w zdaniach twierdzących, zatem czasownik w pytaniach pozostaje w identycznej formie dla wszystkich osób.

Do/Does + podmiot zdania + czasownik w formie podstawowej

Present Simple - pytania

Do
Do

Does
Does
Does

Do
Do
Do

I
you
he
she
it
we
you
they

like cats?
like cats?
like cats?
like cats?
like cats?
like cats?
like cats?
like cats?Przeczenia

Przeczenia w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do i does, po których dodajemy wyraz not wskazujący na negację (do not, does not). Inaczej niż w przypadku pytań operatory do not i does not umieszczamy nie przed a za podmiotem zdania.

Uwaga: W języku angielskim operatory do not i does not zazwyczaj występują w skróconych formach - don't i doesn't.

Dla przykładu:

 • I do not like Mondays [Nie lubię poniedziałków]
 • We don't go to the cinema every Friday [Nie chodzimy do kina w każdy piątek]
 • Susan doesn't take her dog for a walk [Susan nie wyprowadza swojego psa na spacer]
 • Don't waste your time, spend wonderful time with your family playing outdoor games . [Nie marnuj czasu, spędź cudowne chwile z rodziną grając w gry na dworze.]

Uwaga: Zauważ, że w przeczeniach nie dodajemy już końcówki 's' w 3ciej osobie liczby pojedynczej tak jak to miało miejsce w zdaniach twierdzących, zatem czasownik w przeczeniach pozostaje w identycznej formie dla wszystkich osób.

Podmiot + don't/doesn't + Czasownik w formie podstawowej

Present Simple - przeczenia

I
You
He
She
It
We
You
They

don't
don't
doesn't
doesn't
doesn't

don't
don't
don't

like cats.
like cats.
like cats.
like cats.
like cats.
like cats.
like cats.
like cats.


Końcówka 's' w 3 osobie liczby pojedynczej

Jak wspomniano wyżej w zdaniach w czasie Present Simple dodajemy końcówkę 's' do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej. Końcówka ta znika jednak w pytaniach i przeczeniach. Co więcej, istnieją dodatkowe reguły dodawania końcówki 's' do pewnych czasowników:

 • Do większości czasowników dodajemy po prostu końcówkę s.

Like -> Likes
Love -> Loves
Work -> Works

 • Do czasowników zakończonych na -s, -z, - ch, -sh lub -x dodajemy końcówkę -es:

Kiss -> Kisses
Buzz -> Buzzes
Catch -> Catches
Push -> Pushes
Mix -> Mixes

 • W przypadku czasowników zakończonych na samogłoskę y poprzedzoną spółgłoską dodajemy końcówkę -es a samogłoskę y zamieniamy na i:

Cry -> Cries
Apply -> Applies
Marry -> Marries

 • Wyjątkami są również czasowniki have, go oraz do, które w 3 osobie liczby pojedynczej przyjmują odpowiednio formy has, goes oraz does.

Have -> Has
Do -> Does
Go -> Goes

Stosowanie czasu Present Simple

Czas Present Simple stosujemy gdy:

 1. Mówimy o rzeczach stałych i niezmiennych lub długotrwałych
 • I live in Chicago [Mieszkam w Chicago] To moje stałe miejsce zamieszkania.
 • I work for the Microsoft Corporation [Pracuję dal korporacji Microsoft] Jestem tam zatrudniony na stałe.
 • I'm a student at the university [Studiuję na uniwersytecie] Stan długotrwały, który zmieni się dopiero, kiedy skończę studia.
 1. Mówimy o nawykach, zwyczajach, czynnościach rutynowych, które powtarzają się regularnie.
 • I play football every Monady [Gram w piłkę w każdy poniedziałek] Czynność powtarzana regularnie, co tydzień.
 • She doesn't smoke in other's company [Ona nie pali w towarzystwie] To jej zwyczaj lub nawyk.
 • I go to school by bus everyday [Codziennie jeżdżę do szkoły autobusem] Czynność rutynowa.
 1. Mówimy o prawach przyrody lub faktach naukowych.
 • Ice melts when it's warm [Lód topi się gdy jest ciepło] Zjawisko fizyczne.
 • Humans die without air [Ludzie umierają bez powietrza] Fakt naukowy.
 1. Wyrażamy nasze uczucia, emocje, opinie lub przekonania
 • I like coffe [Lubię kawę]
 • Mike hates milk [Mike nie znosi mleka]
 • I believe that aliens exist [Wierzę, że kosmici istnieją]
 • Peter loves searching for mispelled auctions, and so do I. [Piotr uwielbia szukać aukcji błędnie napisanych, i ja również.]
 1. Mówimy o harmonogramach (np. rozkładach zajęc lub rozkładach jazdy)
 • The plane departs at 3 o'clock [Samolot odlatuje o 3ciej]
 • Maths classes are on Monady [Zajęcia z matematyki odbywają się w poniedziałki]
 • The concert ends late at night [Koncert kończy się późno w nocy]
 1. Mówimy o serii czynności (instrukcje, relacje i komentarze sportowe)
 • First I mix eggs with sugar and then slowly add some flour [Najpierw zmieszaj jajka z cukrem a potem powoli dodaj trochę cukru] Przepis kulinarny
 • Brown passes the ball to Beckham and Beckham shoots - it's a goal! [Brown podaje piłkę do Beckhama, Beckham strzela - i gol!]
 • Press the green button and then enter your phone number [Naciśnij zielony guzik a potem wprowadź swój numer telefonu] Instrukcja obsługi.
 1. Mówimy o przeszłości chcąc wyrazić dramatyzm
 • So he calls him a liar then hits him right in the face and breaks his nose [Więc nazywa go kłamcą, uderza go prosto w twarz i łamie mu nos].
 1. Piszemy nagłówki do gazet.
 • Lech Kaczyński wins the elections [Lech Kaczyński wygrywa wybory]
 • Boeing 747 crashes, 87 people die [Katastrofa Boeinga 747, ginie 87 osób]
 1. Używamy zwrotów here comes i there goes
 • Here comes the postman [Idzie listonosz]
 • We're late. Look, there goes our train [Spóźniliśmy się. Patrz, nasz pociąg odjeżdża]
 1. Składamy obietnice, zgadzamy się, zaprzeczamy etc.
 • I promise that I will never leave you [Przyżekam, że nigdy cię nie zostawię]
 • I agree (nie I'm agreeing) [Zgadzam się]
 • She denies her involvement in the case (nie she' denying) [Zaprzecza, że brała udział w tej sprawie]
 1. Piszemy korespondencję formalną. (Czas Present Simple jest uznawany za bardziej formalny, niż Present Continuous)
 • We write to inform you [Piszemy aby ponformować pana.]
 • I enclose my CV [Załączam mój życiorys]

Uwagi i wyjątki


Zauważ, że pomimo swojej nazwy czas Present Simple nie dotyczy wyłącznie teraźniejszości, ale również przeszłości oraz przyszłości wskazując, że pewien stan trwał w przeszłości, trwa teraz i będzie trwać dalej przez dłuższy okres czasu lub w nieskończoność. Wygłaszając zdanie I like tea very much [Bardzo lubię herbatę] stwierdzam nie tylko, że lubię herbatę teraz, ale również, że lubiłem ją kiedyś i dalej będę lubił w przyszłości o ile coś nie zmieni tego stanu. Podobnie czasu Present Simple można użyć do wyrażania zdarzeń przeszłych lub przyszłych (patrz wyżej).


Czasowniki statyczne (Static Verbs)

W języku angielskim pewne czasowniki opisują wyłącznie stany i dlatego nie posiadają formy continuous. Czasowniki takie to tzw. czasowniki statyczne (static verbs). Do tej grupy należą czasowniki związane z:

 • Zmysłami: see, hear, smell, feel, taste
 • Emocjami i uczuciami: feel, forgive, hate, loathe, like, love, mind, wish, etc.
 • Myśleniem: think, agree, believe, consider, doubt, expect
 • Inne: appear, be, belong, have, keep, matter, owe, posses, etc.

Uwaga:czasownik to be [być] posiada co prawda formę continuous being jednak jest ona używana w nieco innym znaczeniu i w innych okolicznościach. Jest to jedyna forma czasownika to be, nieodmienna i niezależna od osoby i liczby.

Uwaga: czasowniki think, consider oraz expect mogą przyjmować formę continuous kiedy odnoszą się do czynności samej w sobie. Na przykład: Don't interrupt me, I'm thinking! [Nie przerywaj mi, myślę!] ale już I think that it will rain today. [Myślę, że będzie dziś padać]

Uwaga: czasowniki związane ze zmysłami mogą przyjmować formę continuous, lecz następuje wtedy zmiana ich znczenia. Na przykład: I'm seeing my docotor tomorrow [Na jutro jestem umówiony z dentystą] gdzie czasownik seeing przyjmuje inne znaczenie.

Uwaga: czasownik have może przyjmować formę continuous w wyrażeniach takich jak: have a bath, have a lunch, have fun, have a good time, have a nap etc. Na przykład: He can't answer the phone now, he's having a nap. [Nie może teraz odebrać telefonu bo uciął sobie dżemkę]

Uwaga: czas Present Simple bardzo często stosujemy z przysłówkami częstotliwości (adjectives of frequency) takimi jak: always, never, sometimes, often, saldom, rarely, everyday, usually, frequently etc.

Linki zewnętrzne