Czasowniki nieregularne (irregular verbs) - poziom podstawowy

Zobacz liste wszystkich czasowników nieregularnch
czasowniki
Czasowniki przedstawione poniżej są to podstawowe czasowniki nieregularne (irregular verbs), które poznają uczniowie w początkowej fazie zetknięcia się z czasami Past Simple i Present Perfect.
Dla osób mających trudność z transkrypcją fonetyczną, obok czasowników umieściliśmy ich spolszczoną wymowę, co powinno przyczynić się do przyswojenia wymowy przybliżonej do tej właściwej i oryginalnej.
Po zaznajomieniu się z podanymi czasownikami, zapraszamy do ćwiczeń weryfikujących naszą wiedzę.                          

Zobacz również: Czasowniki nieregularne (dla Średnio zaawansowanych)

Czasowniki nieregularne (dla zaawansowanych)

Czasowniki modalne (modal verbs)

Czasowniki regularneBezokolicznik Past tense Past participle Tłumaczenie
be /bi/
become /byKam/
begin /byGin/
break /brejk/
bite /bajt/
bring /bryń/
build /byld/
buy /baj/
catch /kecz/
choose /czułz/
come /kam/
cost /kost/
cut /kat/
do /du/
draw /dżro/
drink /dżrynk/
drive /dżrajw/
eat /iit/
fall /fol/
feel /fiil/
fight /fajt/
find /fajnd/
fly /flaj/
forget /forGet/
get /get/
give /gyw/
-
go /goł/
have /hew/
hear /hiir/
hide /hajd/
hit /hyt/
hurt /hert/
keep /kiip/
know /noł/
learn /lern/
leave /liiw/
let /let/
lose /luuz/
make /mejk/
mean /miin/
meet /miit/
put /put/
read /riid/
ride /rajd/
ring /ryń//
run /ran/
see /sii/
sell /sel/
send /send/
show /szoł/
sing /syń/
sit /syt/
speak /spiik/
spend /spend/
stand /stend/
steal /stiil/
swim /słym/
take /tejk/
teach /tiicz/
tell /tel/
think /fynk/
throw /froł/
understand /anderStend/
wear /łer/
win /łyn/
write /rajt/
-
was/were /łoz/łer/
became /byKejm/
began /byGen/
broke /brołk/
bit /byt/
brought /brot/
built /bylt/
bought /bot/
caught /kot/
chose /czołz/
came /kejm/
cost /kost/
cut /kat/
did /dyd/
drew /dżru/
drank /dżrenk/
drove /dżrołw/
ate /et/ejt/
fell /fel/
felt /felt/
fought /fot/
found /faund/
flew /flu/
forgot /forGot/
got /got/
gave /gejw/
-
went /łent/
had /hed/
heard /herd/
hid /hyd/
hit /hyt/
hurt /hert/
kept /kept/
knew /nju/
learnt /lernt/
left /left/
let /let/
lost /lost/
made /mejd/
meant /ment/
met /met/
put /put/
read /red/
rode /rołd/
rang /ren/
ran /ren/
saw /so/
sold /sołld/
sent /sent/
showed /szołd/
sang /sen/
sat /sat/
spoke /społk/
spent /spent/
stood /stud/
stole /stołl/
swam /słem/
took /tuk/
taught /tot/
told /tołld/
thought /fot/
threw /fru/
understood /anderStud/
wore /łor/
won /łan/
wrote /rołt/
-
been /biin/
become /byKam/
begun /byGan/
broken /brołken/
bitten /bytn/
brought /brot/
built /bylt/
bought /bot/
caught /kot/
chosen /czołzen/
come /kam/
cost /kost/
cut /kat/
done /dan/
drawn /dżron/
drunk /dżrank/
driven /dżrywn/
eaten /iitn/
fallen /folen/
felt /felt/
fought /fot/
found /faund/
flown /flołn/
forgotten /forGotn/
got /got/
given /gywn/
-
gone /gon/
had /hed/
heard /herd/
hidden /hydn/
hit /hyt/
hurt /hert/
kept /kept/
known /nołn/
learnt /lernt/
left /left/
let /let/
lost /lost/
made /mejd/
meant /ment/
met /met/
put /put/
read /red/
ridden /rydn/
rung /ran/
run /ran/
seen /siin/
sold /sołld/
sent /sent/
shown /szołn/
sung /san/
sat /sat/
spoken /społken/
spent /spent/
stood /stud/
stolen /stołlen/
swum /słam/
taken /tejken/
taught /tot/
told /tołld/
thought /fot/
thrown /frołn/
understood /anderStud/
worn /łorn/
won /łan/
written /rytn/
-
być
stać się
zacząć
łamać
gryźć
przynosić
budować
kupować
łapać
wybierać
przychodzić
kosztować
ciąć
robić
rysować
pić
jechać
jeść
upadać
czuć
walczyć
znaleźć
lecieć
zapominać
dostać
dawać
do góry
iść
mieć
słyszeć
ukrywać
uderzać
ranić
trzymać
znać
uczyć się
opuszczać
pozwalać
gubić
produkować
znaczyć
spotykać
kłaść
czytać
jeździć (na rowerze)
dzwonić
biec
widzieć
sprzedawać
wysyłać
pokazywać
śpiewać
siedzieć
mówić
wydawać, spędzać
stać
krasć
pływać
brać
uczyć kogoś
mówić
myśleć
rzucać
rozumieć
nosić
wygrywać
pisać
do góry